BLOG

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022

Tele­viz­iji os­ta­je vjer­na do­bra stara pouz­dana pub­li­ka treće živ­otne dobi koja tačno u podne i pola osam naveče ne­pogreši­vo uz­i­ma daljin­s­ki, uključu­je tele­vi­zor ili pre­bacu­je pro­gram i čeka vi­jesti.

blog by Miroslav Filipović
Published On 29 Apr 2022

Glob­al­na posku­pljen­ja go­to­vo svih sirov­ina, en­er­gena­ta i proizvo­da u kom­bi­naci­ji sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu ne os­tavl­ja pros­to­ra za op­ti­mizam u vre­menu koje je pred nama.

blog by Sanadin Voloder
Published On 15 Mar 2022

Sm­ješten na izolo­vanom ital­i­jan­skom otoku, zatvor San­to Ste­fano, u prošlosti mjesto neizre­cive pat­nje nje­gov­ih zatvoreni­ka, po­stat će cen­tar za obuku mladih poli­tičara i širen­je evropeiz­ma.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 14 Feb 2022

Kada bi izbro­jali sve koji su u nekom trenutku učestvo­vali u pripre­mi, može se reći da je oko 10.000 lju­di uključeno u am­bi­ciozni pro­jekat ‘James Webb’, koji je stot­inu puta moćni­ji od Hub­blea.

blog by Jelena Milutinović
Published On 23 Dec 2021