BLOG

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kada vidite voza­ča da ‘švera’ ces­tom, bu­dite sig­urni da je ili pi­jan, ili kuca poruku, piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 26 Nov 2022

Po­druč­je di­rek­t­no pogođeno uraganom Ian – olu­jom četvrte kat­e­gori­je sa vjetro­vi­ma od oko 240 km/h, pr­ven­stveno grad Fort My­ers i okoli­na, na ju­goza­pad­nom di­jelu Floride, pretr­p­je­lo je ve­like štete.

blog by Meho Bahtić
Published On 01 Oct 2022

Na Među­nar­o­d­ni dan star­i­jih os­o­ba, koji se danas obil­ježa­va, poseb­no vri­je­di da se sje­ti­mo da niš­ta ne gov­ori bol­je o čov­jeku, nego nje­gov odnos pre­ma star­i­ji­ma.

blog by Goran Borković
Published On 01 Oct 2022

Dosa­da i li­jenost, u smis­lu posveći­van­ja vre­me­na sebi sami­ma, bez plano­va i os­jeća­ja kriv­ice, ko­ris­na je ak­tivnost u vre­menu u ko­jem živi­mo.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 04 Sep 2022

Is­land je prošao dug put od jedne od na­jsiro­mašni­jih ze­mal­ja Evrope, koja je za­v­isi­la od uvezenog ugl­ja, do zeml­je sa vi­sokim živ­ot­nim stan­dar­d­om u ko­joj se en­ergi­ja do­bi­ja iz ob­novljivih izvo­ra.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 29 Aug 2022