BLOG

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glob­al­na posku­pljen­ja go­to­vo svih sirov­ina, en­er­gena­ta i proizvo­da u kom­bi­naci­ji sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu ne os­tavl­ja pros­to­ra za op­ti­mizam u vre­menu koje je pred nama.

blog by Sanadin Voloder
Published On 15 Mar 2022

Sm­ješten na izolo­vanom ital­i­jan­skom otoku, zatvor San­to Ste­fano, u prošlosti mjesto neizre­cive pat­nje nje­gov­ih zatvoreni­ka, po­stat će cen­tar za obuku mladih poli­tičara i širen­je evropeiz­ma.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 14 Feb 2022

Kada bi izbro­jali sve koji su u nekom trenutku učestvo­vali u pripre­mi, može se reći da je oko 10.000 lju­di uključeno u am­bi­ciozni pro­jekat ‘James Webb’, koji je stot­inu puta moćni­ji od Hub­blea.

blog by Jelena Milutinović
Published On 23 Dec 2021

Nasil­je nad dje­com je glob­al­no pi­tan­je javnog zdravst­va i za­ista os­tavl­ja za sobom kako društvene, ekonomske, tako fiz­ičke i emo­cionalne posljedice.

blog by Hatidža Dedović
Published On 19 Nov 2021

Čini se da su iz­bori bili kul­mi­naci­ja sve većeg nezado­voljst­va građana zbog vlade i njenih in­sti­tu­ci­ja, a ‘kriza’ na­jviše upotre­bl­ja­vana ri­ječ u make­don­skim medi­ji­ma – i to sa do­brim ra­zl­o­gom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 02 Nov 2021