Evropa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EU se žali da joj SAD pro­da­ju LNG po če­tiri puta većoj ci­jeni nego do­maćim fir­ma­ma, dok is­tovre­meno Brisel novim sankci­ja­ma pro­tiv Rusi­je ljul­ja sv­jet­sko tržište gasa i nafte.

opinion by Nenad Radičević
Published On 30 Nov 2022

Pre­više je neizv­jes­nos­ti da bi se zna­lo da li će in­flaci­ja, koja je u ok­to­bru iznosi­la 10,6 pos­to, usko­ro pasti u 19 ze­mal­ja koje ko­riste euro, kaže pred­sjed­ni­ca Evropske cen­tralne banke.

Published On 29 Nov 2022