Srbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grand prix ‘Mira Trailović’ za na­jbolju pred­stavu u cjeli­ni pri­pao je pred­stava­ma ‘Solo’ Nine Ra­jić Kran­jac i ‘Sva­ki pokušaj će se za­vrši­ti skršen­im ti­je­li­ma i sloml­jen­im kos­ti­ma’ Jana Marten­sa.

Published On 02 Oct 2022

De­mografi očeku­ju da će rezul­tati pokaza­ti da Sr­bi­ja ima oko 600.000 man­je stanovni­ka nego što ih je imala 2011. go­dine.

Published On 01 Oct 2022