Bojan Tončić

Bojan Tončić

Bojan Tončić je novinar-komentator beogradskog portala XXZ, glavni urednik Dosijea o medijima Nezavisnog udruženja novinara Srbije i saradnik zagrebač... ke Lupige. Radio je u dnevniku Danas od osnivanja, potom u E-novinama; bio je dopisnik sarajevskih Dana, portala Remarker i saradnik više medija u regiji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mož­da nas Os­i­mov od­lazak pod­sjeća na sve vri­jed­nos­ti koje su nam otete, na ljude koji su izgu­bili sve, čiji su živ­oti okrut­no bagatelisani, na nove oti­mače koji su pored nas.

opinion by Bojan Tončić
Published On 02 May 2022

Sr­bi­ja je u ne­proglašenom vanred­nom stan­ju beza­kon­ja, mil­i­tant­na skupina Nar­o­dne pa­t­role zlostavl­ja i teror­iše građane, pris­va­ja­jući pra­vo na proc­jenu potrebe za pre­ven­tivn­im građan­skim hapšen­jem.

opinion by Bojan Tončić
Published On 29 Apr 2022

Sara­jli­je su na­padane na sahrana­ma, u koli­ma hitne po­moći, tram­va­ji­ma, au­to­busi­ma, na bi­cik­li­ma, dok su obrađi­vali baš­tu, kupo­vali na tržni­ci ili čis­tili gradske ulice… I dje­ca su bila meta.

opinion by Bojan Tončić
Published On 05 Apr 2022

Nije neo­bično to što su zlikov­ci na izborn­im lis­ta­ma pono­vo sr­bi­jan­s­ka re­al­nost i što su Srbi nar­od stradal­ni­ka čiji se zloči­ni izmišl­ja­ju, up­rkos cu­cla­ma i vežbanka­ma iz masovnih grob­ni­ca.

opinion by Bojan Tončić
Published On 24 Mar 2022