Bojan Tončić

Bojan Tončić

Bojan Tončić je novinar-komentator beogradskog portala XXZ, glavni urednik Dosijea o medijima Nezavisnog udruženja novinara Srbije i saradnik zagrebač... ke Lupige. Radio je u dnevniku Danas od osnivanja, potom u E-novinama; bio je dopisnik sarajevskih Dana, portala Remarker i saradnik više medija u regiji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dani­lo Vučić, po­tomak sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka, ima neo­bično društ­vo za ‘prim­jer­neog mladića’, kakvim ga pred­stavl­ja režim: ri­ječ je ho­da­jućim ne­dostaci­ma dokaza, di­ler­i­ma, huli­gan­i­ma…

opinion by Bojan Tončić
Published On 22 Jan 2023

U Sr­bi­ji su rat­ni zločin­ci uglavnom na poli­tičkim funkci­ja­ma reži­ma ili su, za­h­valju­jući veza­ma sa reži­mom, postali ugled­ni biznis­meni ko­ji­ma se nam­ješ­ta­ju poslovi vri­jed­ni mil­ione eura.

opinion by Bojan Tončić
Published On 19 Dec 2022