Bojan Tončić

Bojan Tončić

Bojan Tončić je novinar-komentator beogradskog portala XXZ, glavni urednik Dosijea o medijima Nezavisnog udruženja novinara Srbije i saradnik zagrebač... ke Lupige. Radio je u dnevniku Danas od osnivanja, potom u E-novinama; bio je dopisnik sarajevskih Dana, portala Remarker i saradnik više medija u regiji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Beograd se 21. sep­tem­bra na dos­to­jan način dužio svo­jim ve­likan­i­ma, um­jet­nici­ma i an­ti­rat­nim ak­tivis­ti­ma Bog­danu Bog­danoviću i Mi­lanu Mlade­n­oviću.

opinion by Bojan Tončić
Published On 23 Sep 2022

Skupštin­sko licem­jer­je au­t­en­tič­na je iden­ti­fikaci­ja ogromne većine umišl­jeni­ka koja bi da vese­lo za­p­je­va o sve­toj zemlji i u slavu Vladimi­ra Puti­na koji samo što nije Koso­vo pro­glasio pono­vo srp­skim.

opinion by Bojan Tončić
Published On 20 Sep 2022

Ne sum­n­ja­j­mo da će Vučić kap­i­tal­i­zo­vati pred­sto­jeću zimu, kao što je kap­i­tal­i­zo­vao i smrt od ko­rone; nije ri­ječ o politi­ci, nego o tehnologi­ji vlasti od koje strada­ju ne­milos­rd­no uraču­nate žrtve.

opinion by Bojan Tončić
Published On 10 Sep 2022

Mirko Medeni­ca sv­je­doči o repre­si­ji i zat­varan­ju um­jet­ni­ka u Rusi­ji i Bjelorusi­ji zbog ba­nal­nih ra­zlo­ga, među ko­ji­ma je i obič­na upotre­ba bub­n­je­va na protes­ti­ma.

Published On 31 Aug 2022

Nije Sr­bi­ji potreb­no nikak­vo suočen­je, već snaž­na nared­ba da iz javnog pros­to­ra uk­loni be­zočne uži­vaoce prezump­ci­je nevi­nos­ti, odnos­no prekine na­cional­is­tičko iživl­ja­van­je Vučićevog pravo­suđa.

opinion by Bojan Tončić
Published On 20 Aug 2022