Hrvatska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je us­p­jela doći do treće pob­jede u ovo­godišn­joj Ligi naci­ja, a na za­gre­bačkom Mak­simiru je pala vrlo jaka Dan­s­ka rezul­tatom 2:0.

Published On 22 Sep 2022

Po­daci Državnog za­vo­da za sta­tis­tiku pokazu­ju da je u Hrvatskoj po­ras­tao broj Hrva­ta i pao broj Srba, dok je sman­jen broj vjerni­ka, uključu­jući ka­to­like i pravoslavce i po­ras­tao broj ateista.

Published On 22 Sep 2022