KULTURA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novo prav­i­lo naz­vano ‘Os­tatak svi­je­ta’ tre­ba­lo bi po­jačati ut­je­caj pub­like na rezul­tate i potvrdi­ti glob­al­ni karak­ter tak­mičen­ja koje je prošle go­dine gleda­lo 160 mil­iona lju­di.

Published On 23 Nov 2022