KULTURA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bel­docs, jedan od vodećih među­nar­o­d­nih fes­ti­vala doku­men­tarnog fil­ma u ovom di­jelu Evrope, održa­va se svake go­dine u maju u Beogradu.

Published On 12 May 2022

Čin­jeni­ca da je pub­li­ka riski­ra­jući živ­ote dolazi­la na pred­stave i tokom op­sade, is­tiču iz SARTR-a, gov­ori o potre­bi građana ne samo da preživl­ja­ju, nego i da žive, up­rkos be­smis­lu rata oko njih.

Published On 12 May 2022

Prethod­no je potvrđeno da će, također odgođeni kon­cert koji se tre­bao održati u Sara­je­vu u mar­tu, biti održan 2. ok­to­bra u Olimpi­jskoj dvo­rani ‘Juan An­to­nio Sama­ranch’.

Published On 10 May 2022