KULTURA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Već duže vri­jeme um­jet­nič­ka kri­ti­ka nije dio ‘main­stream’ medi­ja, a u medi­ji­ma u ko­ji­ma rubri­ka kul­ture još uvi­jek pos­to­ji njeno mjesto za­uz­i­ma­ju in­for­ma­tivne na­jave um­jet­ničk­ih i kul­turnih do­gađa­ja.

Published On 21 Jan 2022

Sa više od 14 mil­iona pro­danih prim­jer­a­ka, prvi al­bum Meat Loafa ‘Bat Out of Hell’, ko­jeg je napisao i kom­poni­rao Jim Stein­man, jedan je od na­jpro­da­vani­jih u ​h​is­tori­ji SAD-a.

Published On 21 Jan 2022