KULTURA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeku­je se da nova in­sti­tu­ci­ja stvori vi­sokok­valite­tan make­don­s­ki jazz proizvod, koji će postavi­ti nove kri­ter­i­je i više stan­darde na sceni i po­sta­ti pre­poz­natljiv po svo­joj poseb­nos­ti.

Published On 21 Mar 2023