KULTURA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bend ‘Šuma Čov­jek’ čine os­mor­i­ca pre­fin­jenih i obra­zo­vanih džez­era, imi­grana­ta u Švi­carsku, koji su, pje­va­jući na neko­liko jezi­ka, stvo­rili muz­ičko proži­man­je ra­zliči­tih kul­tura iz ko­jih dolaze.

Published On 13 Aug 2022

Amer­ič­ka glu­mi­ca Anne Heche pre­minu­la je u 53. go­di­ni sed­micu dana nakon što je teško povri­jeđe­na u sao­braća­jnoj nes­reći.

Published On 12 Aug 2022

Film će prikaza­ti živ­ot Enza Fer­rar­i­ja, nje­gove porodične prob­leme i pripreme za au­to­mo­bilis­tičku utrku Mille Miglia 1957. go­dine, koja je za­vrši­la tragedi­jom.

Published On 10 Aug 2022

Pro­gram ‘Suoča­van­je s prošlošću’ ugos­tit će i mlade iz regi­je u okviru sek­ci­je ‘Iz per­spek­tive mladih’, koja obuh­va­ta ser­i­ju diskusi­ja, raz­gov­o­ra i de­ba­ta o mirovnom ak­tiviz­mu i prak­sama pomiren­ja.

Published On 09 Aug 2022