Bliski istok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­plate mogu ići do 100.000 dolara, a moguće je i da um­jesto nov­ca to budu vozi­la, brodovi ili hrana, za svaku do­javu koja također uključu­je in­for­ma­ci­je o plani­ran­im na­padi­ma na Amerikance.

Published On 04 Jul 2022

SAD izvlači mnoge ko­risti iz part­ner­st­va sa Saudi­jskom Ara­bi­jom, a Wash­ing­ton radi s Ri­jadom na tome da se os­igu­ra priliv en­er­get­skih resur­sa na glob­al­na tržiš­ta i even­tu­al­no snize nji­hove ci­jene.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 04 Jul 2022