Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­dovno plaćan­je poreza i izmiri­van­je svih obaveza pre­ma državi jedi­no je mjer­i­lo pa­tri­o­tiz­ma u svim skan­di­navskim zeml­ja­ma, dok lju­di na Balka­nu ima­ju potre­bu samo za većim bro­jem slo­bod­nih dana.

blog by Haris Ljevo
Published On 22 Jan 2023

Pre­puna rad­nji­ca, restorana i baro­va, koji su i rani­je tu pos­to­jali, sada je Via Pado­va kraj u ko­jem nas­ta­ju ini­ci­ja­tive, udružen­ja, ekološ­ki i poli­tič­ki pokreti.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 16 Jan 2023

Fuad Muzurović je bio jedan od na­jpoz­nati­jih, na­jtro­fe­jni­jih i na­jboljih iz­dana­ka jednog vi­je­ka fud­bala u Bi­jelom Polju.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Jan 2023