Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022

Medi­ji i nevla­dine or­ga­ni­zaci­je go­d­i­na­ma up­o­zo­rava­ju kako je že­na­ma u Hrvatskoj abor­tus ne­dos­tu­pan zbog toga što se ljekari, njih go­to­vo dvi­je trećine, pozi­va­ju na prigov­or sav­jesti.

blog by Melita Vrsaljko
Published On 09 May 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022

Dok je os­tatak svi­je­ta imao ‘gvoz­de­nu za­v­je­su’, Ju­goslav­i­ja je imala Trst, nerask­idi­vi dio živ­ota lju­di koji su iz bivše države tamo od­lazili da kupe sve ono što je bilo bol­je na Za­padu.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 08 May 2022