Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne pos­to­ji ob­jašn­jen­je za­š­to su radi­ja­tori mla­ki na tem­per­at­u­ra­ma blizu ili is­pod nule, osim iz­ja­va da je to ‘op­ti­mi­zo­van režim gri­jan­ja’ radi suoča­van­ja sa en­er­get­skom kri­zom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 15 Jan 2022

Dok tra­je po­tra­ga za zagonet­no nestal­im mladićem, i hrvats­ki i srp­s­ki medi­ji se trude da javnost os­jete barem dio te neizv­jes­nos­ti koju proživl­ja­va otac u po­trazi za sinom u tuđem gradu.

blog by Miroslav Filipović
Published On 12 Jan 2022

Božić je os­tao na­jra­dos­ni­ji hrišćan­s­ki praznik, sa starim us­pom­e­na­ma i još nekim tradi­cional­nim običa­ji­ma, do­duše u novom, mod­erni­jem ruhu.

blog by Bojana Oprijan
Published On 07 Jan 2022