Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bio je an­gaži­ran na dvoru okrut­nih vladara mi­lanske vo­jvodske kuće Sforza, rat­ni in­žin­jer na­jbru­tal­ni­jeg ital­i­jan­skog vo­jskovođe Ce­sara Borgie, a us­luge arhitek­te us­tu­pio je porod­i­ci Medici.

blog by Jasmin Agić
Published On 07 Aug 2022

Ci­jene su po­di­vl­jale, neke namir­nice posku­plju­ju na sed­mičnoj os­novi sig­nal­izira­jući da bi to usko­ro mog­lo biti i na dnevnoj.

blog by Miroslav Filipović
Published On 02 Aug 2022