Blog

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­gađen­je je posta­lo jedan od glavnih prob­le­ma na os­trvu Bo­ra­cay, zbog ne­dostat­ka kanal­izaci­je i sis­tema za up­ravl­jan­je ot­padom, a usljed ve­likog bro­ja hotela i hostela.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 22 Nov 2022

Na Malti je stranaca ko­liko i do­maćih, a do­maći ko­riste svoj mater­n­ji, mal­teš­ki jezik – mješav­inu si­cil­i­jan­sko-ital­i­jan­skog i ara­p­skog jezi­ka.

blog by Alen Jazić
Published On 21 Nov 2022

Reprezentaci­ja jedne male zeml­je je, kao i sva­ka dru­ga, u Brazilu mogla izgu­biti meč, ali ne i biti po­raže­na, iz jed­nos­tavnog ra­zlo­ga što je i pri­je počet­ka Mundi­jala po­bi­jedi­la.

blog by Muamer Tanović
Published On 18 Nov 2022