Latinska Amerika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od 602 nov­inara koji su um­r­li od COVID-a 19 od 1. mar­ta, Latin­s­ka Ameri­ka zabil­ježi­la je na­jviše sluča­je­va, odnos­no više od polovine ili 303 sm­r­ti.

Published On 05 Jan 2021

Od Mek­si­ka do Ar­gen­tine, širom Latinske Amerike održan je ko­or­dini­rani protest poz­nat kao cacero­la­zo, tokom ko­jeg su učes­ni­ci udaran­jem u šerpe i po­sude izrazili nezado­voljst­vo ne­jed­nakošću i ko­rup­ci­jom. Protest u San­ti­agu prati­la je nov­inar­ka Al Jazeere Lu­cia New­man.

Published On 02 Dec 2019