Odredbe i uvjeti

Ovi Uslovi su važeći uvijek kada koristite mobilnu aplikaciju, povezanu TV ili drugu uslugu (˝Usluga˝) preko web stranice (˝stranica˝) koju posjeduje i koristi Al Jazeera Media Network (“Al Jazeera”). Molimo da pažljivo pročitate dole navedene Uslove jer su mjerodavni za upotrebu ove Usluge i svih proizvoda i usluga koji su na raspolaganju ili se pružaju putem ove Usluge, osim ako su specifičniji uslovi mjerodavni za te proizvode ili usluge. U ovim Uslovima, referense na ˝Uslugu˝ podrazumijevaju sve proizvode i usluge, osim ako je navedeno drugačije.

1. Obaveza korisnika

Koristeći, gledajući i/ili posjećujući ovu Uslugu, potvrđujete i prihvatate ove Uslove i sve ostale uslove koje Al Jazeera može s vremena na vrijeme uvesti putem ove Usluge. Vaš pristup, gledanje, korištenje, učešće i/ili preuzimanje materijala sa Usluge ukazuje da prihvatate da se pridržavate ovih Uslova. Al Jazeera zadržava pravo da promijeni ove Uslove bilo kada tako što će izmjene postaviti online i obavezni ste da ispunite ove Uslove nakon što pristupite Usluzi. Preporučujemo vam da napravite kopiju ovih Uslova za ubuduće. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih Uslova, molimo da odmah prestanete koristiti ovu Uslugu i sve pripadajuće proizvode ili usluge koji su uređeni u skladu s ovim Uslovima.

Bez obzira na bilo koju drugu odredbu iz ovih Uslova, u slučaju konflikta između ovih Uslova i bilo kojih pravila i/ili specifičnih uslova koji se primjenjuju na specifične proizvode ili usluge, prevladaće ovo drugo po pitanju tih proizvoda ili usluga.

2. Uslovi upotrebe

Ova Usluga može se koristiti samo u zakonite svrhe i na način kojim se ne krši važeći zakon i kojim se ne narušavaju prava, ili ne ograničava upotreba i zakonita upotreba ove usluge od strane bilo koje treće strane. Ta ograničenja obuhvataju, ali bez ograničenja, uznemiravanje, klevetu,  nepristojan ili uvredljiv sadržaj, uvredljivo obraćanje, uznemiravanje trećih strana i bilo koje drugo ponašanje koje se može smatrati neprihvatljivim po nahođenju Al Jazeera-e.

Ova Usluga je namijenjena za opštu upotrebu i nije specifično namijenjena za djecu. Ovim garantujete da, kako je izvodivo: (i) imate 18 ili više godina; ili (ii) imate više od minimalnog brojagodina koje su utvrđene za upotrebu Usluge (ako je manje od 18); ili (iii) imate sva potrebna odobrenja i saglasnosti uključujući saglasnost zakonskog staratelja ili roditelja za korištenje ove Usluge.

Al Jazeera može prenijeti bilo koje ili sva svoja prava i/ili obaveze iz ovih Uslova bilo kojoj strani, po svom nahođenju. U tom slučaju, Al Jazeera će preduzeti razumne korake: (i) da ažurira ove Uslove i dostavi obavijest o promjenama, i (ii) da obezbijedi da taj prenos nema neželjeni učinak na vaša zakonska prava.

3. Dostava korisničkih podataka

Elementi ove Usluge mogu omogućiti prenos ili objavu korisničke informacije ili bilo kojeg drugog podatka na Usluzi (u daljem tekstu ˝Korisnički podaci˝). To obuhvata lične informacije, fotografije, video zapise, audio materijale, komentare, preporuke, profilne slike, biografske detalje, igrice, slagalice, kvizove, istoriju i statistiku pregleda/upotrebe, rukopise, članke, mišljenja ili bilo koji drugi materijal. Ukoliko dostavite bilo koje Korisničke podatke, prihvatate da će biti podložni slijedećim uslovima:

3.1       Dostavljanjem bilo kojih Korisničkih podataka, dajete Al Jazeera-i neopozivu, neisključivu, besplatnu, prenosivu licencu za upotrebu, reprodukciju, distribuciju, modifikaciju, promjenu, pripremu izvedenih djela, prikazivanje, izvođenje ili brisanje bilo kojeg ili svih dijelova Korisničkih podataka po njenom nahođenju i na bilo kojoj platformi ili mediju. Ovim se odričete bilo kojih i svih moralnih prava, i bilo kojih ekvivalentnih ili sličnih prava, koja mogu postojati ili biti primijenjena na bilo koje Korisničke podatke. Ova licenca i odricanje neće biti vremenski ili teritorijalno ograničeni.

3.2       Al Jazeera može koristiti Korisničke podatke u bilo koju svrhu uključujući, ali bez ograničenja, reprodukciju, emitovanje, prenos, uređivanje, rezanje, preuređivanje, adaptaciju, objavu ili bilo koju drugu upotrebu po nahođenju Al Jazeera-e.

3.3       Uvijek ćete se pridržavati svih smjernica ili politika koje Al Jazeera s vremena na vrijeme objavi, koje uređuju objavu, upotrebu ili interakciju sa Korisničkim podacima. Samo vi ćete biti odgovorni za svoje Korisničke podatke i bilo koje zahtjeve, žalbe, navodne povrede, štete, prava trećih strana, ili zakonski postupak ili proceduru koja je proistekne iz, ili u vezi sa, korištenjem i postavljanjem vaših Korisničkih podataka.

3.4       Dostavljanjem bilo kojih Korisničkih podataka, potvrđujete, zastupate i garantujete da imate pravo da dostavite Korisničke podatke, i da ste dobili sve licence, saglasnosti, prava i dozvole koji su potrebni za korištenje i da dajete Al Jazeera-i ovlaštenje da koristi vaše Korisničke podatke.

3.5       Obavezujete se da nećete dostaviti ili objaviti na ili putem ove Usluge bilo koje Korisničke podatke, ili bilo koji drugi materijal ili informaciju, koja je zaštićena ili podložna bilo kojem autorskom pravu, poslovnoj tajni ili vlasničkim pravima bilo koje treće strane, uključujući prava na privatnost i publicitet, osim ako su sva potrebna prava, dozvole i ovlaštenja dobijena iz svih potrebnih licenci, dozvola i ovlaštenja od svih relevantnih vlasnika prava na davanje Korisničkih podataka, materijala i/ili informacija i daju Al Jazeera-i ovdje definisanu dozvolu.

3.6       Dalje se obavezujete da nećete dostaviti bilo koje Korisničke podatke, materijal ili informaciju, koja je nezakonita, nepristojna, klevetnička, uvredljiva, politička, prijeteća, pornografska, uznemirujuća, puna mržnje, vjerski uvredljiva, smatra se kaznenim djelom, pokreće građansku odgovornost, podržava krivično djelo ili krši zakon, kulturu ili međunarodno prihvatljive etičke norme i kodekse.

3.7       Al Jazeera će imati apsolutno diskreciono pravo na upotrebu, objavljivanje i/ili prikazivanje Korisničkih podataka, i ni u kojim okolnostima Al Jazeera nije obavezna da objavi, prikaže ili uključi u ovu Uslugu ili bilo koju drugu platformu ili uslugu, sve ili dio bilo kojih Korisničkih podataka.

4. Zaštita privatnosti i podataka

Da biste saznali koje lične podatke prikupljamo, koristimo, dijelimo i kako ih koristimo, molimo da posjetite našu obavijest o zaštiti privatnosti na stranici Al Jazeera Privacy Notice.

5. Pristup usluzi

Al Jazeera ne daje garanciju da su materijali u okviru ove Usluge prikladni ili raspoloživi za upotrebu na drugim lokacijama izvan Države Katar i zabranjen je pristup istim na teritorijama na kojim je njihov sadržaj nezakonit. Ukoliko ovoj Usluzi pristupate sa lokacije koja se nalazi izvan Države Katar, odgovorni ste za primjenu svih lokalnih zakona. Odgovorni ste za plaćanje svih naknada i/ili poreza na vaš pristup ili upotrebu Usluge ili bilo kojeg njenog dijela. Al Jazeera će definisati sve važeće naknade po svom nahođenju, u skladu sa važećim zakonima.

Vaša odgovornost je da obezbijedite da su sva lica koja imaju pristup Usluzi putem vašeg priključka na Internet upoznata i da se pridržavaju ovih Uslova i svih ostalih važećih politika ili smjernica Al Jazeera-e vezano za vašu upotrebu Usluge.

Ako dobijete podatke za pristup bilo kojem dijelu Usluge, morate ih tretirati kao povjerljive i čuvati ih u tajnosti. Ne smijete otkriti te podatke ni jednoj trećoj strani. Al Jazeera može onemogućiti vaš pristup bilo kojem dijelu Usluge ili cijeloj Usluzi i/ili opozvati vašu dozvolu za pristup, bilo kada i bez prethodne obavijesti, ukoliko se Al Jazeera-i učini da se ne pridržavate svojih obaveza iz ovih Uslova.

6. Autorsko pravo i ostalo intelektualno vlasništvo

Nazivi, slike i logotipi koji identifikuju Al Jazeera-u ili bilo koju od njenih pridruženih firmi ili trećih strana i njihovih proizvoda i usluga, predstavljaju isključivo vlasništvo Al Jazeera-e, njenih pridruženih firmi i/ili trećih strana. Ništa što je ovdje navedeno neće se tumačiti kao dodjela putem bilo kojeg sredstva, licence ili prava u okviru bilo kojeg autorskog prava, zaštitnog znaka ili ostalih prava intelektualnog vlasništva (ili bilo kojih istih ili sličnih prava) Al Jazeera-e, njenih pridruženih firmi ili bilo koje druge treće strane.

Autorsko pravo, zaštitni znak i ostala prava intelektualnog vlasništva (ili bilo koja ista ili slična prava) na ovu Uslugu (uključujući dizajn, organizaciju i izgled i osjećaj) i kompletan materijal ili sadržaj koji je dostavljen u okviru Usluge uvijek ostaju u vlasništvu Al Jazeera-e ili njenih davalaca licence. Na osnovu pristupa Usluzi prihvatate da to radite samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne možete ovlastiti, podržati, dozvoliti ili pomoći na bilo koji način bilo kojoj trećoj strani da kopira, reprodukuje, preuzme, postavi, pohrani, distribuira, prenosi, emituje, komercijalno koristi ili modifikuje na bilo koji način, ili drugačije povrijedi bilo koja prava intelektualnog vlasništva (ili bilo koja ista ili slična prava) na bilo koji materijal ili sadržaj kojim se može pristupiti putem Usluge bez izričite prethodne pismene saglasnosti ovlaštenog službenika Al Jazeera-e.

Nećete dati ovlaštenje, podržati, dozvoliti ili pomoći prilikom bilo kojeg neovlaštenog kopiranja, rudarenja teksta ili podataka ili izvlačenja podataka s Interneta, u vezi s Uslugom, uključujući: (i) bilo koju ˝paukovu˝, ˝strugalačku˝, ˝botovsku˝ ili drugu automatsku tehnologiju, mehanizam ili proces za pristup, kopiranje, pregled ili snimanje bilo kojeg dijela Usluge ili bilo koje informacije, sadržaja ili Korisničkih podataka putem pristupa Usluzi; i (ii) bilo koju automatsku tehnologiju, mehanizam ili proces za analizu bilo kojeg dijela Usluge ili bilo koje informacije, sadržaja ili Korisničkih podataka putem pristupa Usluzi u svrhu identifikacije trendova, korelacija ili modela.

7. Materijali treće strane

Al Jazeera ne odgovara za raspoloživost ili sadržaj bilo kojih materijala, web stranica, aplikacija ili linkova treće strane kojim pristupate putem ove stranice. Ukoliko odlučite da posjetite materijale, web stranice, aplikacije ili linkove bilo koje treće strane koji su dostupni s Usluge, biće to na vaš rizik i vi ste odgovorni za sve mjere zaštite od grešaka, virusa ili drugih destruktivnih elemenata koji mogu postojati u okviru materijala, web stranica, aplikacija ili linkova treće strane.

Al Jazeera ne podržava i ne odgovara za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode, usluge ili informacije sa materijala, web stranica, aplikacija ili linkova treće strane (uključujući plaćanje i isporuku tih proizvoda ili usluga). Al Jazeera ne odgovara za bilo koja oštećenja, gubitak ili prekršaj zbog ili u vezi sa sadržajem, reklamom, proizvodima, uslugama ili informacijama koje su raspoložive na tim materijalima, web stranicama, aplikacijama ili linkovima. Bilo koji uslovi, garancije ili zastupanja u vezi sa tim stvarima su samo između vas i davaoca usluge.

Ukoliko kreirate link s ovom Uslugom, isti mora biti direktno povezan sa bilo kojom stranicom ili ekranom sa kompletnim sadržajem (a ne bilo kojim dijelom stranice ili bilo kojim pojedinačnim elementom sadržaja) u okviru ove Usluge i svih ostalih usluga Al Jazeera-e, i ne smije biti ˝namješten˝ ili drugačije pregledan ili prezentiran na web stranici, aplikaciji ili usluzi bilo koje treće strane. Al Jazeera se odriče odgovornosti za bilo koje zakonske ili druge posljedice (uključujući povredu prava treće strane) u vezi sa kreiranjem ili upotrebom bilo kojih linkova s ovom Uslugom.

Linkovi s ovom Uslugom sa web stranica, aplikacija ili usluga treće strane ne podrazumijevaju da Al Jazeera odobrava, podržava ili da je povezana sa web stranicama, aplikacijama ili uslugama bilo koje treće strane, ili da je zakonski ovlaštena da koristi bilo koji simbol zaštitnog znaka, trgovačkog naziva, logotipa ili autorskog prava koji je prikazan ili dostupan putem web stranica, aplikacija ili usluga treće strane, ili da je web stranica, aplikacija ili usluga bilo koje treće strane ovlaštena da koristi bilo koji simbol zaštitnog znaka, trgovačkog naziva, logotipa ili autorskog prava ili drugo intelektualno vlasništvo Al Jazeera-e ili bilo kojeg od njenih davaoca licenci, podružnica, subjekata ili filijala.

8. Odricanje / ograničenje odgovornosti

Prihvatate da je vaša upotreba ove Usluge samo vaša odgovornost i rizik. Do maksimalno dozvoljenog zakonskog nivoa, Al Jazeera, njeni službenici, direktori i zastupnici odriču se svih garancija, izričitih ili implicirajućih, u vezi s Uslugom. Al Jazeera ne garantuje, ne podržava ili ne jamči da sadržaj koji je objavljen putem ove Usluge ima društveno, kulturno i moralno prihvatljive standarde. Al Jazeera ne garantuje da Korisnički podaci koji su objavljeni putem ove Usluge ne krše prava bilo koje treće strane. Al Jazeera ne garantuje da će usluga biti prikladna za, ili raspoloživa na određenom uređaju, operativnom sistemu ili rezoluciji ili orijentaciji ekrana.

Ova Usluga i informacije, nazivi, prikazi, slike, logotipi i ikone koje se odnose na ovu Uslugu i bilo koje druge Usluge koje Al Jazeera i/ili bilo koje od njenih povezanih društava, proizvoda i usluga (ili proizvoda i usluga trećih strana) pružaju, posjeduju ili koriste, pružaju se U POSTOJEĆEM STANJU i AKO SU DOSTUPNE bez ikakvog predstavljanja ili sponzorstva i bez bilo koje garancije, uključujući ali bez ograničenja implicitne garancije za zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određenu svrhu, nepostojanje povrede, usaglašenost, sigurnost i tačnost.

Informacije i ostali materijali koji su sadržani u ovoj Usluzi mogu imati netačnosti i tipografske greške. Al Jazeera ne garantuje da će funkcije iz ove Usluge biti bez prekida ili grešaka ili da će oštećenja biti uklonjena ili da će ova Usluga ili serveri, emitovanje, mreže ili drugi mehanizmi koji je čine raspoloživom biti bez smetnji, neraspoloživosti, virusa ili bagova. Al Jazeera ne garantuje funkcionalnost, pouzdanost, raspoloživost, tačnost ili kompletnost bilo kojih usluga, izjava, informacija, materijala ili drugih informacija koje se prikazuju ili distribuiraju preko Usluge s vremena na vrijeme. Potvrđujete da je svako korištenje takve izjave ili informacije samo vaš rizik. Al Jazeera zadržava pravo, po svom nahođenju, da ispravi bilo koje greške ili propuste u bilo kojem dijelu Usluge i da izvrši promjene na Usluzi i materijalima, proizvodima, programima, uslugama ili cijenama koje su utvrđene za Uslugu bilo kada bez obavještavanja.

Ni u kojem slučaju Al Jazeera i/ili bilo koje treće strane neće biti odgovorne za bilo koje štete uključujući, ali bez ograničenja, indirektne ili posljedične štete ili bilo koje štete koje su nastale u vezi sa bilo kojim dijelom Usluge ili bilo kojom upotrebom Usluge uključujući, ali bez ograničenja, greške ili propuste, gubitak upotrebe, gubitak podataka, gubitak profita, gubitak mogućnosti, bilo u vezi sa bilo kojim zahtjevom na osnovu ugovora, delikta, nemara ili bilo kojim drugim razlogom za tužbu.

Al Jazeera može raskinuti, promijeniti, obustaviti ili prekinuti bilo koji aspekt ove Usluge, uključujući raspoloživost bilo koje karakteristike Usluge, bilo kada bez obavještavanja ili odgovornosti.

9. Obeštećenje

Prihvatate da ćete obeštetiti i kontinuirano obeštećivati Al Jazeera-u i sve njene uposlenike, podružnice, filijale i saradnike u slučaju bilo kojih i svih odštetnih zahtjeva, oštećenja, izdataka, naknada štete, troškova i obaveza koje su na bilo koji način rezultat vašeg pristupa i korištenja ove Usluge i/ili dostavljanja bilo kojih Korisničkih podataka u okviru ove Usluge.

Jasno vam je da prilikom upotrebe ove Usluge možete biti izloženi Korisničkim podacima iz različitih izvora, uključujući ostale korisnike koji djeluju u svojstvu samostalnih trećih strana, i potvrđujete da možete biti izloženi Korisničkim podacima koji mogu biti netačni, uvredljivi, nepristojni ili neugodni. Ovim se odričete svih zakonskih ili jednakih prava ili sredstava koja imate ili možete imati protiv Al Jazeera-e u vezi sa bilo kojim Korisničkim podacima i bilo kojim drugim informacijama ili materijalima kojim se pristupa putem Usluge.

10. Zakon i nadležnost

Ovi Uslovi će se primjenjivati i biti protumačeni u skladu sa zakonima Države Katar. Sporovi koji nastanu u vezi s ovim Uslovima i bilo kojom upotrebom Usluge biće podložni nadležnosti isključivo katarskih sudova. Bilo koji razlog za tužbu koji možete imati u vezi s ovim Uslovima, i bilo kojom upotrebom ove Usluge, mora se započeti u roku od jedne (1) godine od odštetnog zahtjeva ili razloga za tužbu.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koji dio ovih Uslova nezakonit, nevažeći ili drugačije nesprovodiv zbog zakona bilo koje države ili zemlje u kojoj se namjeravaju ispunjavati ovi Uslovi, onda u mjeri i u okviru nadležnosti u kojoj je taj dio ovih Uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, smatraće se da je izdvojen i izbrisan iz te odredbe a preostali dijelovi ovih Uslova ostaju i dalje obavezujući i sprovodivi.

Izvor: Al Jazeera