Sjeverna Amerika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ekonomske teškoće bro­jnih stanovni­ka Središn­je Amerike, izloženih nasilju ban­di i tr­go­v­a­ca dro­gom, do­dat­no se pogoršala nakon pro­las­ka dva snaž­na ura­gana u no­vem­bru i zbog pan­demi­je ko­rona virusa.

Published On 15 Jan 2021