Albanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Reuters navo­di, pozi­va­jući se na sv­je­doke, kako su za­posleni u iran­skoj am­basa­di ba­cali doku­men­ta u zahrđa­lo bure, dok je va­tra os­v­jetl­javala zi­dove tro­spratne zgrade diplo­matske mis­i­je.

Published On 08 Sep 2022