Albanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vodi­mo vas u ne­davno otkriveni tur­is­tič­ki bis­er Evrope – Al­ban­i­ju. Pos­jetit ćemo mjes­ta koja iz­gleda­ju kao da ljud­s­ka noga nika­da nije kroči­la na njih i pješčane plaže s kristal­no čis­tom vodom.

Published On 14 Dec 2022

Za vri­jeme održa­van­ja Sami­ta Evropske uni­je – Za­padnog Balka­na, u Tirani je održan protest koji su or­ga­nizirale opozi­cione par­ti­je, Demokrats­ka par­ti­ja Al­ban­i­je i Slo­bo­dars­ka par­ti­ja.

Published On 06 Dec 2022