Video

Istaknuti sadržaj

Svi programi

Kon­tekst

Di­jaloš­ka emisi­ja AJB: anal­ize, mišl­jen­ja i diskusi­je o ak­tuel­nim temama.

Oni pob­jeđu­ju

Jači od pro­fe­sion­al­nih i živ­ot­nih iza­zo­va. Savla­dava­ju lične i prepreke koje im postavl­ja društ­vo, te izlaze van okvi­ra i kreira­ju nove.

Trib­i­na

Sport­s­ki talk-show Al Jazeere Balka­ns.

Gro-plan

Orig­i­nal­ni doku­mentar­ci koji donose jedin­stvene priče o ljudi­ma koji in­spiri­ra­ju iz ci­jel­og svi­je­ta

AJB Start

AJB Start je dig­i­tal­na emisi­ja Al Jazeere Balka­ns, koja poz­nate, kao i one man­je poz­nate, sv­jetske i lokalne priče ob­jašn­ja­va na zan­imljiv i jed­nos­ta­van način un­utar sedam do de­set min­u­ta.

Među nama

Među nama, sva­ka priča ima više de­tal­ja od ob­javl­jenih. Pridružite se Al Jazeerin­im nov­inari­ma i ču­jte nji­ho­va iskust­va sa ter­e­na