Video

Istaknuti sadržaj

Svi programi

AJB Start

AJB Start je dig­i­tal­na emisi­ja Al Jazeere Balka­ns, koja poz­nate, kao i one man­je poz­nate, sv­jetske i lokalne priče ob­jašn­ja­va na zan­imljiv i jed­nos­ta­van način un­utar sedam do de­set min­u­ta.

Oni pob­jeđu­ju

Jači od pro­fe­sion­al­nih i živ­ot­nih iza­zo­va. Savla­dava­ju lične i prepreke koje im postavl­ja društ­vo, te izlaze van okvi­ra i kreira­ju nove.

Trib­i­na

Sport­s­ki talk-show Al Jazeere Balka­ns.

Re­cite Al Jazeeri

In­ter­vju “jedan na jedan” s re­gion­al­nim i sv­jet­skim čel­nici­ma, ut­je­ca­jn­im i al­ter­na­tivn­im glaso­vi­ma koji ob­liku­ju naše vri­jeme.

Šira sli­ka

Fenomeni, re­por­taže, lju­di i do­gađa­ji iz­van de­tal­ja.

Kon­tekst

Di­jaloš­ka emisi­ja AJB: anal­ize, mišl­jen­ja i diskusi­je o ak­tuel­nim temama.

Al Jazeera Busi­ness

Biz­nis mag­a­zin, novi tren­dovi i in­for­ma­ci­je iz poslovnog svi­je­ta.