Grčka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ka neće odus­ta­ti od svo­jih pra­va u Ege­jskom moru i neće ok­li­je­vati ko­ris­ti­ti ovlasti priz­nate među­nar­o­d­nim spo­razu­mi­ma kada je u pi­tan­ju naoruža­van­je oto­ka, kazao je turs­ki pred­sjed­nik.

Published On 09 Jun 2022

Teheran je rani­je up­o­zo­rio da će pre­duzeti mjere pro­tiv Atine zbog amer­ičke kon­fiskaci­je iranske nafte iz tankera u blizi­ni grčke obale.

Published On 28 May 2022