Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evropa se tak­miči s Az­i­jom za južnoafrič­ki ugalj, nakon krize koju je potaknu­la rus­ka agre­si­ja na Ukra­jinu od kra­ja feb­ru­ara.

Published On 09 Nov 2022

Japan­s­ki pre­mi­jer kaže da Tokio želi bližu sarad­nju sa Afrikom zbog novonastal­ih pri­jet­nji ko­ji­ma je nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu izložen među­nar­o­d­ni poredak za­s­no­van na prav­il­i­ma.

Published On 27 Aug 2022