Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­cional­is­tič­ki pre­gao­ci, uvi­jek na braniku svog vol­jenog nar­o­da, sto­je na mrtvoj straži i ču­va­ju naš način živ­ota, srp­sku poseb­nost i našu os­obe­nu duhovnost, plod do­maće radi­nos­ti, piše au­tor.

opinion by Tomislav Marković
Published On 22 May 2022

Posli­je svake priče o evrop­skom putu Sr­bi­je i sankcionisan­ju Rusi­je, Vulin ob­jelo­dani saopšten­je koje u na­j­man­ju ruku liči na sva ona pisani­ja koje je svo­jevre­meno mlađani Vučić pisao u ime radikala.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 May 2022