Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako je posljed­njih mjese­ci os­vo­ji­la dio ter­i­tori­je Don­basa, Rusi­ja se suoča­va sa žestokim udari­ma i na vo­jnom i na ekonom­skom fron­tu.

opinion by Project Syndicate
Published On 04 Aug 2022