Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković

Nihad Kreševljaković bio je višegodišnji direktor SARTR-a, te voditelj i jedan od pokretača programa Modul memorije Festivala MESS, koji se bavi istra... živanjem odnosa umjetnosti i sjećanja. Koautor je filma Sjećaš li se Sarajeva, nakon kojeg je osnovao NGO Videoarhiv s ciljem prikupljanja videomaterijala snimljenih u periodu opsade Sarajeva. Diplomirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i autor je brojnih tekstova u različitim publikacijama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­ja naoružanog bran­itel­ja s porod­i­com je jedan od na­jau­t­en­tični­jih i na­j­pre­cizni­jih opisa op­sade Sara­je­va i općen­i­to rata.

blog by Nihad Kreševljaković
Published On 14 Dec 2020

His­tori­ja je odredi­la da se 6. april čini sud­bonos­nim za grad Sara­je­vo. Na isti dan 1941., 1945. i 1992. odi­grali su se do­gađa­ji koji će ovaj da­tum učini­ti poseb­n­im. 

blog by Nihad Kreševljaković
Published On 06 Apr 2020

‘Nos­tal­gi­ja za budućnošću’, u vre­menu i pros­toru, umornom i pa­sivnom od bro­jnih briga i ra­zočaran­ja, izraz je naše čežn­je za nekim novim početkom.

Published On 27 Mar 2020