Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­ni­ca Koso­va je rekla kako je među­sob­no priz­nan­je sa Sr­bi­jom jedi­no rješen­je za pos­ti­zan­je žel­jenog mira i pri­b­liža­van­je ze­mal­ja Evrop­skoj uni­ji.

Published On 13 Sep 2022