Tatjana Đorđević

Tatjana Đorđević

Tatjana Đorđević je novinarka koja živi i radi u Italiji. Predsjednica je Udruženja stranih novinara u Milanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Posli­je Dru­gog sv­jet­skog rata i slo­ma fašis­tičkog reži­ma Ital­i­ja će po prvi put imati kra­jn­je desnu koa­li­cionu vladu i na­jv­jerovat­ni­je prvu ženu na mjes­tu pre­mi­jera.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 30 Sep 2022

Za ital­i­jan­sku eli­tu je važno pos­je­dovan­je grob­nice na na­jpoz­nati­jem mi­lan­skom groblju, Cimitero Mon­u­men­tale, koje je, za­pra­vo, nepre­gled­na ga­ler­i­ja skulp­tura.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 20 Sep 2022

Dosa­da i li­jenost, u smis­lu posveći­van­ja vre­me­na sebi sami­ma, bez plano­va i os­jeća­ja kriv­ice, ko­ris­na je ak­tivnost u vre­menu u ko­jem živi­mo.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 04 Sep 2022

Sil­ba, mist­ič­na i medi­tiv­na, os­tr­vo je bez hotela i au­to­mo­bi­la u ko­jem glavnu ulogu ima pješak i gdje je jedi­no pri­jevozno sred­st­vo – trak­tor.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 14 Aug 2022

Ab­dul­lahi Ahmed, prvi imi­grant za­s­tup­nik u grad­skoj vlasti To­ri­na, već go­d­i­na­ma or­ga­nizu­je fes­ti­val pro­tiv ra­siz­ma i diskrim­i­naci­je, fes­ti­val koji pro­moviše ra­zličite kul­ture na jed­nom mjes­tu.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 04 Jul 2022