Tatjana Đorđević Simić

Tatjana Đorđević Simić

Tatjana Đorđević Simić je novinarka koja živi i radi u Italiji. Predsjednica je Udruženja stranih novinara u Milanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok je os­tatak svi­je­ta imao ‘gvoz­de­nu za­v­je­su’, Ju­goslav­i­ja je imala Trst, nerask­idi­vi dio živ­ota lju­di koji su iz bivše države tamo od­lazili da kupe sve ono što je bilo bol­je na Za­padu.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 08 May 2022

Opsesi­ja da smo mož­da pro­pustili poruke ili do­gađa­je na društven­im mreža­ma ima i svoj naučni ter­min, takoz­vani FOMO (‘fear of miss­ing out’, odnos­no strah od prop­uš­tan­ja do­gađa­ja).

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 17 Apr 2022

Mnoge epi­zode iz fil­mo­va o budućnos­ti već uve­liko gledamo u stvarnos­ti, pa će tako, svid­je­lo se to nama ili ne, ro­boti sve više da rade mnoge poslove um­jesto čov­je­ka.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 28 Mar 2022

‘Kn­jige su kao naši star­ci, koji nas uče živ­o­tu. One su kao neka vrs­ta os­ig­u­ran­ja, kroz koje živi­mo beskon­ačno’, pisao je proslavl­jeni kn­jiževnik u svo­jim kolum­na­ma koje je zvao ‘ku­ti­je šibi­ca’.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 22 Feb 2022

Sm­ješten na izolo­vanom ital­i­jan­skom otoku, zatvor San­to Ste­fano, u prošlosti mjesto neizre­cive pat­nje nje­gov­ih zatvoreni­ka, po­stat će cen­tar za obuku mladih poli­tičara i širen­je evropeiz­ma.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 14 Feb 2022