Tatjana Đorđević

Tatjana Đorđević

Tatjana Đorđević je novinarka koja živi i radi u Italiji. Predsjednica je Udruženja stranih novinara u Milanu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pre­puna rad­nji­ca, restorana i baro­va, koji su i rani­je tu pos­to­jali, sada je Via Pado­va kraj u ko­jem nas­ta­ju ini­ci­ja­tive, udružen­ja, ekološ­ki i poli­tič­ki pokreti.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 16 Jan 2023

Praznič­na at­mos­fera koja počin­je na­j­man­je dvi­je sed­mice pri­je samog prazni­ka je tak­va da sam na trenutke požel­jela da nika­da ne prestane.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 07 Jan 2023