Mirza Softić

Mirza Softić

Mirza Softić je nezavisni novinar iz Sarajeva. Završio je žurnalistiku na sarajevskom Fakultetu političkih nauka, a magistrirao na Univerzitetu u Amst... erdamu, i to u oblasti političkih komunikacija. Pisao je za nekoliko online i pisanih medija u regionu. Posljednjih deset godina živi na relaciji Sarajevo - Amsterdam i uglavnom se bavi turizmom, dok pored toga nastoji održati novinarsku kondiciju pisanjem u slobodno vrijeme. Izbjegava politiku i sve se češće bavi lajt temama, poput reportaža, kratkih priča, intervjua itd. Kao i svaki dijasporac, Bosnu je zavolio čim je otišao iz nje, pa onda cinično priča okolo kako nigdje Bosne nema, ali zasad se drži Zapada.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kod nas u kvar­tu se čuo va­tromet do kas­no u noć, a ra­dost širom Am­s­ter­dama je odjeki­vala zbog pob­je­da nad Špani­jom i Por­tu­ga­lom. I to su slav­ili isti oni Marokan­ci koji između sebe gov­ore holand­s­ki.

blog by Mirza Softić
Published On 20 Dec 2022

U obje zeml­je koje sma­tram svo­ji­ma, BiH i Holandi­ji, prob­lem nasil­ja je ve­li­ki, sis­tem­s­ki se pokuša­va ri­ješi­ti, ali doima se da ne ide.

blog by Mirza Softić
Published On 04 Dec 2022

Kada vidite voza­ča da ‘švera’ ces­tom, bu­dite sig­urni da je ili pi­jan, ili kuca poruku, piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 26 Nov 2022

In­sti­tu­ci­ja da­jdže (uja­ka) nadaleko je poz­na­ta širom Bosne i jed­nako su bit­ni u živ­o­ti­ma djece kao i amidže (striče­vi), piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 06 Nov 2022

Ne zab­o­ravite poš­to­vati prav­i­la, pri­jav­i­ti se za državnu stipendi­ju pri­je tridesete go­dine kako ne biste za­vršili na sudu, ali i obrati­ti pažn­ju na bo­rav­išnu dozvolu.

blog by Mirza Softić
Published On 29 Oct 2022