Turska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­cep Tayyip Er­do­gan se fokusir­ao na štokholm­s­ki stav pre­ma kurd­skim gru­pa­ma u egzilu, ali stvarni za­ht­jev Ankare je uki­dan­je amer­ičke po­drške Kur­di­ma u Sir­i­ji.

Published On 26 Jan 2023

Ed­win Wa­gensveld, vođa holand­skog pokre­ta Pa­tri­ot­s­ki Evro­pl­jani pro­tiv is­lamizaci­je Za­pa­da (PEGI­DA), je na Twit­teru podi­je­lio sni­mak kako ci­jepa Kur'an is­pred zgrade skupš­tine u Haagu.

Published On 24 Jan 2023