TEHNOLOGIJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tri as­tro­nau­ta tre­ba­ju stići na ki­nesku svemirsku stan­icu radi prve rotaci­je posade u or­biti u his­tori­ji ki­neskog is­traži­van­ja svemi­ra.

Published On 29 Nov 2022