TEHNOLOGIJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako bude us­p­ješno sprove­de­na, to će biti prva svemirs­ka mis­i­ja speci­jal­no os­mišl­je­na kako bi bile otkrivene nas­tan­jive plan­ete slične Zemlji oko obližn­je zvi­jezde slične Sun­cu.

Published On 20 May 2022