TEHNOLOGIJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prvi emotikon uveo je amer­ič­ki raču­nars­ki stručn­jak Scott E. Fahlman 1982. go­dine, nada­jući se da će to spri­ječi­ti ne­s­po­razume u dig­i­tal­noj ko­mu­nikaci­ji.

Published On 22 Sep 2022