TEHNOLOGIJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­jed­nič­ka grav­itaci­ja Zeml­je i Sun­ca održa­vat će teleskop u sta­bil­nom položa­ju, pa će biti potreb­no samo min­i­mal­no ko­rišten­je nje­gov­og raketnog pog­o­na kako bi održavao putan­ju.

Published On 25 Jan 2022

Veći­na ko­ris­ni­ka sma­tra da kada jed­nom obriše neki ‘file’, on za­u­vi­jek nes­ta­je sa hard diska ili mem­o­ri­jske kar­tice – to nije tačno; mno­gi po­daci os­ta­ju na ure­đa­ji­ma za skladišten­je.

Published On 22 Jan 2022

Amer­ič­ka Fed­er­al­na komisi­ja za avi­jaci­ju po­držala je za­ht­jeve većine do­maćih aviokom­pani­ja da se odgo­di pokre­tan­je rada 5G baznih stan­i­ca u blizi­ni aero­dro­ma.

Published On 20 Jan 2022