Eurobasket 2013

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fran­cus­ka priča je za­počela pri­je 13 go­d­i­na, ali je vrhunac doživ­jela tek na Eu­robas­ke­tu u Sloveni­ji.

blog by Edin Avdić
Published On 23 Sep 2013

Spušte­na je za­v­je­sa na Eu­robas­ket u Sloveni­ji. Nakon dva sre­bra i pet bronzi, svo­je prvo zla­to na evrop­skim košarkaškim pr­ven­stvi­ma os­vo­ji­la je Fran­cus­ka pred­vođe­na izvrsnim Tony­jem Parkerom, pob­je­dom u fi­nalu nad Lit­vani­jom.

Published On 23 Sep 2013

Uz gomilu pro­pus­ta i loših od­lu­ka, Eu­robas­ket u Sloveni­ji je bio jed­no od slabi­je or­ga­ni­zo­vanih pr­ven­sta­va u posled­njih de­se­tak go­d­i­na.

Published On 23 Sep 2013

Eu­robas­ket je postao in­teres­no-komer­ci­jal­na man­i­festaci­ja puno više no što je nat­je­cateljsko-sport­s­ka man­i­festaci­ja.

Published On 23 Sep 2013

Ko će tri­jum­fo­vati na Eu­robas­ke­tu u Sloveni­ji saz­naće­mo u ned­jelju oko 23 sata; pože­limo samo da utak­mi­ca bude za pamćen­je.

Published On 21 Sep 2013

Na Evrop­skom pr­ven­stvu košarkaša u Sloveni­ji u sub­o­tu je svo­jevrsno za­tiš­je pred su­trašn­ju buru, odnos­no kon­ačni ras­plet i bor­bu za medal­je. U Ljubl­jani je Emir Delić koji prati ovo tak­mičen­je.

Published On 21 Sep 2013