Edin Avdić

Edin Avdić

Edin Avdić je košarkaški komentator i kolumnista. Trenutno je zaposlen na Areni Sport.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Gol Ibiše­vića je zba­cio tonu tere­ta sa leđa, emi­to­vao neviđenu količinu poz­i­tivne en­ergi­je u Bosni i Herce­govi­ni, u zemlji gdje ti uglavnom gov­ore šta sve ne možeš.

blog by Edin Avdić
Published On 19 Oct 2013

Fran­cus­ka priča je za­počela pri­je 13 go­d­i­na, ali je vrhunac doživ­jela tek na Eu­robas­ke­tu u Sloveni­ji.

blog by Edin Avdić
Published On 23 Sep 2013

Ko će tri­jum­fo­vati na Eu­robas­ke­tu u Sloveni­ji saz­naće­mo u ned­jelju oko 23 sata; pože­limo samo da utak­mi­ca bude za pamćen­je.

Published On 21 Sep 2013

Na eu­robas­ke­ti­ma u pro­tek­lih 20 go­d­i­na vid­jeli smo samo tri pra­va iz­ne­nađen­ja; novo bis­mo mogli vid­jeti u Ljubl­jani 22. sep­tem­bra.

Published On 18 Sep 2013