BioNTech

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Os­ni­vači BioN­Techa su na­porno radili na stvaran­ju vakcine utemel­jene na glas­ničkoj RNK kada je počela pan­demi­ja ko­rona virusa, piše u svo­joj kn­jizi bri­tan­s­ki nov­inar Joe Miller.

Published On 12 Oct 2021

Ko­risti od mRNA vakci­na pro­tiv ko­rona virusa nad­mašu­ju veo­ma mali rizik da bi one mogle iza­z­vati upalu srca, poš­to sman­ju­ju mogućnost da dođe do hos­pi­tal­izaci­je i sm­rt­nih sluča­je­va.

Published On 10 Jul 2021