Haris Ljevo

Haris Ljevo

Haris Ljevo je dugogodišnji novinar. Pisao je za veliki broj medija u Bosni i Hercegovini i Balkanu. Završio je žurnalistiku na Fakultetu političkih n... auka Univerziteta u Sarajevu. Međunarodni odnosi, politički sistemi i funkcioniranje političkih stranaka predstavljaju užu sferu njegovog zanimanja. Živi i radi u Danskoj.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Film­s­ki i kn­jiževni kri­tičari kažu da su skan­di­navske krim­i­nal­is­tičke ser­i­je za ra­z­liku od amer­ičk­ih i bri­tan­skih dos­ta re­al­is­tični­je, jed­nos­tavni­je i pre­cizni­je, i lišene nepotreb­nih ri­ječi.

blog by Haris Ljevo
Published On 26 Nov 2022

Od raspi­si­van­ja izb­o­ra pa sve do dana održa­van­ja i ob­jave kon­ačnih rezul­ta­ta, nema u Dan­skoj pre­više sličnos­ti s Bosnom i Herce­govi­nom; sve se odvi­ja mno­go brže, jed­nos­tavni­je i trans­par­ent­ni­je.

blog by Haris Ljevo
Published On 01 Nov 2022