Haris Ljevo

Haris Ljevo

Haris Ljevo je novinar Al Jazeere Balkans. Pisao je za veliki broj medija u Bosni i Hercegovini i Balkanu. Završio je žurnalistiku na Fakultetu politi... čkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Međunarodni odnosi, politički sistemi i funkcioniranje političkih stranaka predstavljaju užu sferu njegovog zanimanja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ra­sizam i et­nič­ka diskrim­i­naci­ja i dal­je su rašireni u Evropi i mno­gi nisu sv­jes­ni ko­liko je to ve­li­ki prob­lem, pokaza­la je studi­ja koju su ne­davno prov­eli Mla­di evrop­s­ki fed­er­al­isti (JEF).

Published On 06 Mar 2023

Stanovni­ci Rusi­je odnose s Es­toni­jom, Latvi­jom i Lit­vani­jom sma­tra­ju za­teg­nu­ti­ma, a Baltik nepri­jateljskim i pri­jet­njom Rusi­ji, pokaza­la je an­ke­ta koju je proveo Lev­a­da cen­tar iz Moskve.

Published On 05 Mar 2023