Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vjeru­je­mo da ćemo moći slati letove sa za­l­i­hama. Nis­mo sig­urni da može­mo slati letove s os­obljem, a ra­zlog tome je što Ton­ga ima vrlo strogu poli­tiku bez COVID-a, kažu iz UN-a.

Published On 19 Jan 2022

Od dosad pre­bro­janih 90,23 pos­to glasačk­ih lis­tića, pro­tiv neza­v­is­nos­ti se iz­jas­ni­lo 96,32 pos­to stanovni­ka koji su iza­šli na bi­ral­iš­ta.

Published On 12 Dec 2021