Nancy Pelosi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neće­mo dozvoli­ti Kini da izolu­je Taj­van. Oni ne prave naš plan puta, a part­ner­st­vo SAD-a i Taj­vana je jako, poruči­la je Pelosi čija je pos­je­ta Taj­vanu razb­jes­ni­la Peking.

Published On 05 Aug 2022

Ki­nes­ka up­o­zoren­ja su jače in­toni­rana nego pri­jet­nje koje je Peking rani­je up­ući­vao kada bi bio nezado­vol­jan amer­ičkom poli­tikom ili potez­i­ma pre­ma Taj­vanu, piše ‘Fi­nan­cial Times’.

Published On 25 Jul 2022