Lufthansa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gru­pa je izvi­jesti­la da je u dru­gom kvar­talu zabil­ježi­la pri­lagođeni priliv go­tovine od 340 mil­iona eura naspram odli­va od 1,13 mil­i­jar­di god­inu dana rani­je.

Published On 05 Aug 2021