Rumunija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok Za­pad op­tužu­je Rusi­ju da plani­ra na­pasti Ukra­jinu, Rusi­ja odbi­ja op­tužbe ali i traži čvrste garan­ci­je da njen prvi sus­jed neće po­sta­ti dio za­padnog vo­jnog saveza.

Published On 11 Feb 2022

SAD šal­je blizu 3.000 do­dat­nih vo­jni­ka u Poljsku i Ru­mu­ni­ju kako bi za­šti­tile is­točnu Evropu od po­ten­ci­jalnog pre­li­je­van­ja ukra­jinske krize.

Published On 08 Feb 2022

Države ovog di­jela Starog kon­ti­nen­ta ima­ju na­js­labi­je stope vakcin­isan­ja stanovni­ka, jer je man­je od polovine lju­di prim­i­lo barem jed­nu dozu vakcine pro­tiv COVID-19.

Published On 24 Oct 2021