SPORT

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim Nikole Jok­ića i Luke Dončića, u prvu petorku su iz­abrani Gi­an­nis An­te­tok­oun­m­po, igrač Mil­wau­kee­ja, te Devin Book­er, igrač Phoenixa, i Jayson Tatum iz Bostona.

Published On 25 May 2022

Pri­hod od pro­da­je bit će zam­rznut na računu ko­jeg kon­troli­ra bri­tan­s­ka vla­da te up­laćen u hu­man­i­tarne svrhe kao po­moć Ukra­ji­ni koja i dal­je trpi rusku agre­si­ju.

Published On 25 May 2022