SPORT

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Helsinki­ju, glavnom gradu Finske, večeras će snage odm­jer­i­ti ak­tuel­ni pob­jed­nik Lige šam­pi­ona Real Madrid i os­va­jač Evropske lige, Ein­tra­cht iz Frank­fur­ta.

Published On 10 Aug 2022

Prvu utak­micu Sv­jet­skog pr­ven­st­va tre­bali bi 20. no­vem­bra igrati do­maćin Katar i Ek­vador, dok bi dan kas­ni­je igrali Sene­gal i Ni­zozem­s­ka; os­tatak ras­pore­da os­tao bi ne­promi­jen­jen.

Published On 10 Aug 2022

Real Madrid je u maju s min­i­mal­nih 1:0 po­bi­je­dio Liv­er­pool u fi­nalu Lige prva­ka, dok je Ein­tra­cht Frank­furt u Evrop­skoj ligi bio bolji od Glas­gow Ranger­sa nakon bol­jeg izvođen­ja jedanaester­a­ca.

Published On 10 Aug 2022

Pub­li­ka vjeru­je da će Ben­fi­ca po­bi­jedi­ti ako orao napravi dva leta oko trib­i­na, a da će slav­i­ti pro­tivnik uči­ni li samo jedan krug pri­je nego što sleti na klup­s­ki grp postavl­jen na cen­tru ter­e­na.

Published On 08 Aug 2022