SPORT

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ka­pacitet sta­diona u Yaoundeu tre­bao je biti ograničen na 48.000, a na utak­micu uoči koje je doš­lo do meteža ušlo je više od 50.000 lju­di.

Published On 25 Jan 2022

Hrvats­ka pro­tiv Is­lan­da ost­var­i­la prvi tri­jumf (23:22) u dru­gom krugu Evrop­skog pr­ven­st­va, Dan­s­ka po­bi­jedi­la Ni­zozem­sku (35:23) i plasir­ala se u polu­fi­nale, Fran­cus­ka bol­ja od Crne Gore (36:27).

Published On 24 Jan 2022