Interaktivno

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Koso­vo je priz­na­lo 100-ak od 193 član­ice Ujed­in­jenih nar­o­da i po tome se ono nalazi u sre­di­ni među država­ma i ter­i­tori­ja­ma koji su djelomično priz­nate u Sv­jet­skoj or­ga­ni­zaci­ji.

Published On 04 Mar 2023