Interaktivno

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN­ESCO-ova lista otkri­va da je, pro­por­cional­no gledano, Crna Gora u evrop­skom vrhu po bro­ju muze­ja u odno­su na broj stanovni­ka.

Published On 28 Aug 2022