Interaktivno

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jčešći tip pre­vare je ‘phish­ing’ koji ima za cilj priku­pl­jan­je i zloupotre­bu pov­jerljivih po­data­ka ko­ris­ni­ka, pop­ut bro­je­va bankovnih raču­na, lozin­ki nalo­ga na društven­im mreža­ma ili e-pošte.

Published On 09 Apr 2022

Op­sa­da Sara­je­va: Trideset go­d­i­na

Pogleda­jte in­ter­ak­tivni prikaz o na­j­dužoj op­sa­di jednog glavnog gra­da u mod­er­noj his­tori­ji čov­ječanst­va.

Published On 05 Apr 2022

Litra ben­z­i­na u Venecueli koš­ta sve­ga dva eu­ro­cen­ta, dok u Hong Kongu koš­ta 2,62 eura; na Balka­nu ben­zin je na­j­jef­tini­ji u Sjev­er­noj Make­doniji.

Published On 02 Apr 2022

Mus­li­mani vjeru­ju da je ra­mazan mjesec u ko­jem su poslaniku Muhamme­du ob­javl­jeni prvi ajeti Kur'ana, pri­je više od 1.400 go­d­i­na.

Published On 30 Mar 2022