Interaktivno

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vrhovi nad­morske vi­sine više od 8.000 metara nisu samo čuda prirode i mag­net za avan­tur­iste i ek­stremne sportiste iz ci­jel­og svi­je­ta, nego i nose sm­rtonos­nu opas­nost.

Published On 02 Jan 2022

Videa na Youtube kanalu Al Jaeezere Balka­ns u 2021. go­di­ni su pregeledana više od 79 mil­iona puta – donosi­mo neke od na­jpop­u­larni­jih.

Published On 26 Dec 2021

Od 4,9 mil­i­jar­di ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta, sto­tine mil­iona ri­jetko ima­ju pri­liku i ko­ris­ti­ti ga, i to na za­jed­ničkim ure­đa­ji­ma ili dos­tup­n­im brz­i­na­ma koje umno­gome ograničava­ju upotre­bljivost konek­ci­je.

Published On 18 Dec 2021

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja kaže da pre­lim­i­narni dokazi ukazu­ju na ‘povećan rizik od ponovne in­fek­ci­je omikro­nom’ u poređen­ju s drugim var­i­jan­ta­ma ko­rona virusa, ali su in­for­ma­ci­je ograničene.

Published On 02 Dec 2021