Svijet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ukra­ji­na traži hi­tan sas­tanak Vi­jeća sig­urnos­ti UN-a

Ukra­ji­na za­hti­je­va da odmah bude saz­vano vanred­no za­s­jedan­je Vi­jeća sig­urnos­ti Ujed­in­jenih naci­ja u vezi sa iz­java­ma Rusi­je o razm­ješ­tan­ju tak­tičkog nuk­learnog oruž­ja u Bjelorusi­ji.

Published On 26 Mar 2023