Svijet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ohrabru­juće je što će za mil­ione lju­di na svi­je­tu u ovoj go­di­ni pos­to­jati bol­ja imu­na za­šti­ta zbog vakci­naci­je, kaže glav­na naučni­ca Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zaci­je.

Published On 18 Jan 2022

‘Mer­ha­ba asker’ znači ‘poz­drav vo­jni­ci’, a uo­biča­jen je za državnike koji dolaze u pos­je­tu Ankari.

Published On 18 Jan 2022