TEME

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako su 123 države širom svi­je­ta rat­i­fi­ci­rale Rim­s­ki statut i priz­na­ju nadležnost Među­nar­o­dnog kriv­ičnog suda, os­ta­je čin­jeni­ca da na­jveće sile to nisu učinile.

Published On 22 Mar 2023