TEME

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­davno su se po­jav­ile in­for­ma­ci­je da se 75 ruskih ofi­ci­ra i vo­jni­ka nalazi u speci­jal­noj bol­ni­ci u bjeloruskom gradu Golev, gdje se li­ječe od posljed­i­ca trovan­ja i radi­jaci­jske bolesti.

Published On 13 May 2022

Ako bi se Kina od­luči­la na vo­jnu in­ter­ven­ci­ju i pokušaj ‘vraćan­ja’ Taj­vana pod njenu up­ravu, to bi za­sig­urno zaus­tavi­lo kom­plet­nu tehnološku in­dus­tri­ju u SAD-u, Evrop­skoj uni­ji, kao i širom svi­je­ta.

Published On 11 May 2022

Fašisti se pred­stavl­ja­ju an­tifašis­ti­ma; pod an­tifašiz­mom se pro­movi­ra­ju ret­ro­gradne ide­je; an­tifašizam se kao nad­na­cional­na, in­ter­na­cional­na bor­ba pro­tiv zla uskraću­je jed­noj i prip­isu­je dru­goj grupi.

Published On 10 May 2022