TEME

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bend ‘Šuma Čov­jek’ čine os­mor­i­ca pre­fin­jenih i obra­zo­vanih džez­era, imi­grana­ta u Švi­carsku, koji su, pje­va­jući na neko­liko jezi­ka, stvo­rili muz­ičko proži­man­je ra­zliči­tih kul­tura iz ko­jih dolaze.

Published On 13 Aug 2022