Zekerijah Smajić

Zekerijah Smajić

Zekerijah Smajić je višegodišnji dopisnik iz Brisela. Ekspert je za evropske politike i proces proširenja Evropske unije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Raz­jed­in­je­na i bezide­j­na EU; povratak amer­ičkog in­ter­ven­cioniz­ma na Balkan; licem­jer­st­vo u odnosi­ma EU-SAD – to su na­jveće opas­nos­ti za Bosnu i Herce­gov­inu i re­gion Za­padnog Balka­na.

opinion by Zekerijah Smajić
Published On 04 Nov 2021

Za ra­z­liku od za­jed­ničke van­jske poli­tike koja je pravno uteml­jen­je do­bi­la tek 1985. go­dine, ide­ja o kolek­ti­noj odbrani je stara ko­liko i priča o evrop­skim in­te­graci­ji­ma.

opinion by Zekerijah Smajić
Published On 26 Sep 2021