Nenad Radičević

Nenad Radičević

Nenad Radičević je vanjskopolitički komentator i dopisnik iz Njemačke za brojne medije na Balkanu. Kao dugogodišnji novinar i urednik beogradske 'Poli... tike' izvještavao je iz brojnih konfliktnih i postkonfliktnih društava u Evropi i Aziji, specijalizujući se za teme koje se tiču EU, Balkana i Bliskog istoka. Osim međunarodnih odnosa, proteklih godina u sferi njegovih istraživanja su krajnje desničarske grupe, širenje dezinformacija i ekstremistička propaganda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vid­no je da nje­mač­ki kance­lar nije htio javno kri­tiko­vati Sr­bi­ju, ali se po Vučićevom izrazu lica vid­je­lo da su iza zatvorenih vra­ta saopšte­na i nepri­jat­na očeki­van­ja.

opinion by Nenad Radičević
Published On 05 May 2022

Rus­ki ulazak tru­pa i bom­bar­dovan­je cjelokup­ne ter­i­tori­je Ukra­jine uvjer­i­lo je Berlin da je gasovod Sjev­erni tok 2 na­j­man­ja ci­je­na koju će plati­ti u ovoj krizi.

opinion by Nenad Radičević
Published On 27 Feb 2022

Medi­ji bru­je samo o bivšem kance­laru Ger­hardu Schroederu, ali ruske in­terese u Ne­mačkoj radi niz ne­mačk­ih bivših poli­tičara i poslovnih lju­di.

Published On 15 Feb 2022

Od­lu­ka Berli­na da pošal­je Ki­je­vu 5.000 šl­je­mo­va izbaci­lo je novu nje­mačku vlast u or­bitu glob­al­nih kri­ti­ka i podsmi­je­ha, kako savezni­ka u al­i­jan­si, tako i na društven­im mreža­ma.

opinion by Nenad Radičević
Published On 03 Feb 2022

Če­tiri man­da­ta prve nje­mačke kance­larke obil­ježile su bro­jne krize u ko­ji­ma je ona bila prin­uđe­na da ‘gasi požare’, ali i os­igu­ra da se Ni­jem­ci u svim tim potres­i­ma ne ugruha­ju.

opinion by Nenad Radičević
Published On 09 Dec 2021