Nenad Radičević

Nenad Radičević

Nenad Radičević je vanjskopolitički komentator i dopisnik iz Njemačke za brojne medije na Balkanu. Kao dugogodišnji novinar i urednik beogradske 'Poli... tike' izvještavao je iz brojnih konfliktnih i postkonfliktnih društava u Evropi i Aziji, specijalizujući se za teme koje se tiču EU, Balkana i Bliskog istoka. Osim međunarodnih odnosa, proteklih godina u sferi njegovih istraživanja su krajnje desničarske grupe, širenje dezinformacija i ekstremistička propaganda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Protest zbog isel­ja­van­je jednog sela zarad proširen­ja rud­ni­ka lig­ni­ta ukazao je na to ko­liko je u Nje­mačkoj re­alpoli­ti­ka zab­o­rav­i­la na predi­zbor­na obećan­ja.

opinion by Nenad Radičević
Published On 23 Jan 2023

Nakon pan­demi­je, en­er­get­s­ka kriza je ut­je­cala da su na pod­nošen­je za­ht­je­va za in­sol­vent­nost prin­uđene i kom­pani­je sa tradi­ci­jom, koje poslu­ju više od 100 go­d­i­na.

opinion by Nenad Radičević
Published On 14 Jan 2023

EU se žali da joj SAD pro­da­ju LNG po če­tiri puta većoj ci­jeni nego do­maćim fir­ma­ma, dok is­tovre­meno Brisel novim sankci­ja­ma pro­tiv Rusi­je ljul­ja sv­jet­sko tržište gasa i nafte.

opinion by Nenad Radičević
Published On 30 Nov 2022

Ko je kriv za nje­mačku poli­tiku pre­ma Rusi­ji posta­la je glav­na tema, dok se prešutku­je ko­li­ki je prof­it nje­mač­ka privre­da ost­var­i­la za­h­valju­jući jeftin­om ruskom plinu.

opinion by Nenad Radičević
Published On 28 Jul 2022