Maximilian Hess

Maximilian Hess

Maximilian Hess je saradnik Vanjskopolitičkog istraživačkog instituta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od­lu­ka bri­tan­skog Vrhovnog suda da pošal­je ukra­jin­s­ki dug u eu­roob­vezni­ca­ma na suđen­je ve­li­ki je udarac za Puti­nove planove da slo­mi ekonom­s­ki poredak pred­vođen Za­padom.

opinion by Maximilian Hess
Published On 25 Mar 2023

Rat ruskog pred­sjed­ni­ka u Ukra­ji­ni nije civ­i­lizaci­js­ka ili epo­hal­na bor­ba za budućnost, već mani­jakalne žel­ja jednog čov­je­ka,

opinion by Maximilian Hess
Published On 11 Oct 2022