Drugi svjetski rat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posli­je Dru­gog sv­jet­skog rata i slo­ma fašis­tičkog reži­ma Ital­i­ja će po prvi put imati kra­jn­je desnu koa­li­cionu vladu i na­jv­jerovat­ni­je prvu ženu na mjes­tu pre­mi­jera.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 30 Sep 2022

Poljs­ka će zvanično pod­ni­jeti za­ht­jev da joj Nje­mač­ka plati odšte­tu za žrtve, ma­ter­i­jal­nu šte­tu i zločine oku­pa­cionih vlasti tokom Dru­gog sv­jet­skog rata, u izno­su od 1,32 mil­i­jarde dolara.

Published On 07 Sep 2022