Dragan Bursać

Dragan Bursać

Dragan Bursać je profesor filozofije, kolumnista i novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­stavni­ci Re­pub­like Srpske, na čelu sa Ne­nadom Ste­vandićem, dočekani su ovaci­ja­ma u ruskom par­la­men­tu – to je kao da nacis­tič­ki Re­ich­stag 1943. aplau­zom poz­dravl­ja neke goste.

opinion by Dragan Bursać
Published On 25 Feb 2023

Pro­fe­sor na Is­lam­skom pedagoškom fakul­te­tu u Bi­haću Muharem Štu­lanović mo­gao bi do­biti zatvorsku kaznu do pet go­d­i­na zbog vri­jeđen­ja bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka.

opinion by Dragan Bursać
Published On 11 Feb 2023

Oboža­vate zločin­ca Rat­ka Mladića i os­tale haaške os­uđenike? Evo vam pri­like da s ruskim teror­is­tičkim Wag­nerom na ukra­jin­skom ratiš­tu za 3.000 eura mje­sečno i vi postanete rat­ni zločinac.

opinion by Dragan Bursać
Published On 21 Jan 2023