Dragan Bursać

Dragan Bursać

Dragan Bursać je profesor filozofije, kolumnista i novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Po­hapšeni zločin­ci su u zoru, 25. sep­tem­bra, 1992. go­dine učesvo­vali u ubistvu bi­jeljin­skih porod­i­ca Sara­jlić, Se­j­men­ović i Malag­ić; bili su pri­pad­ni­ci speci­jalne je­dinice MUP-a RS-a ‘Pahuljice’.

opinion by Dragan Bursać
Published On 11 Dec 2021

Rat­nom zločin­cu Ratku Mladiću pridružio se i čet­nič­ki ko­man­dant Draža Mi­hailović, pa pod prav­im uglom mu­rali stvara­ju jed­nu his­tori­jsku cjelinu kon­ti­nu­ite­ta ko­jim se slave zločin­ci i unižava­ju žrtve.

opinion by Dragan Bursać
Published On 20 Nov 2021