Edin Smailović

Edin Smailović

Edin Smailović je rođen u Bijelom Polju 1980. godine. Filozofski fakultet, na Odsjeku historije, završio je u Sarajevu 2005. godine. Pohađao je master... studije bibliotekarstva u Ljubljani. Radnu karijeru započeo je u Zavičajnom muzeju u Bijelom Polju 2007. godine, a 2009. je počeo raditi u Narodnoj biblioteci u tom gradu. Na mjestu rukovodioca Narodne biblioteke u Bijelom Polju je od 2012. godine. Objavio je dvije knjige, a pjesme i priče su mu objavljivane u mnogim listovima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Napetost i ner­vozu vezanu za iz­bore, iako kam­pan­ja po medi­jskim izv­ješ­ta­ji­ma iz­gle­da sm­rt­no dosad­na, os­jetićete ako za­virite u kafane, na pi­jace, za­pra­vo svu­da gdje stanu­je stvarni živ­ot.

blog by Edin Smailović
Published On 29 Mar 2023

Fuad Muzurović je bio jedan od na­jpoz­nati­jih, na­jtro­fe­jni­jih i na­jboljih iz­dana­ka jednog vi­je­ka fud­bala u Bi­jelom Polju.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Jan 2023