Edin Smailović

Edin Smailović

Edin Smailović je rođen u Bijelom Polju 1980. godine. Filozofski fakultet, na Odsjeku historije, završio je u Sarajevu 2005. godine. Pohađao je master... studije bibliotekarstva u Ljubljani. Radnu karijeru započeo je u Zavičajnom muzeju u Bijelom Polju 2007. godine, a 2009. je počeo raditi u Narodnoj biblioteci u tom gradu. Na mjestu rukovodioca Narodne biblioteke u Bijelom Polju je od 2012. godine. Objavio je dvije knjige, a pjesme i priče su mu objavljivane u mnogim listovima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za­h­valjući crnogorskom nedeljniku Mon­i­tor, an­ti­rat­noj opozi­ci­ji u Par­la­men­tu i bro­jn­im neza­v­is­nim in­telek­tu­al­ci­ma, isti­na o zločin­i­ma u ratu u bivšoj Ju­goslav­i­ji je po­lako, sti­za­la u Crnu Goru.

opinion by Edin Smailović
Published On 31 May 2022