Edin Smailović

Edin Smailović

Edin Smailović je rođen u Bijelom Polju 1980. godine. Filozofski fakultet, na Odsjeku historije, završio je u Sarajevu 2005. godine. Pohađao je master... studije bibliotekarstva u Ljubljani. Radnu karijeru započeo je u Zavičajnom muzeju u Bijelom Polju 2007. godine, a 2009. je počeo raditi u Narodnoj biblioteci u tom gradu. Na mjestu rukovodioca Narodne biblioteke u Bijelom Polju je od 2012. godine. Objavio je dvije knjige, a pjesme i priče su mu objavljivane u mnogim listovima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon lokalnih izb­o­ra ćemo gle­dati svađe koa­li­cionih part­nera oko pod­jele fotel­ja, poli­tičko za­pošl­ja­van­je i zloupotre­bu resur­sa.

opinion by Edin Smailović
Published On 25 Oct 2022

Kn­ji­ga je, iako ne samo to, is­tori­jat kul­turnih i društvenih proce­sa među Bošn­jaci­ma u Sandžaku u ovih pola vi­je­ka.

blog by Edin Smailović
Published On 12 Oct 2022