Tomislav Marković

Tomislav Marković

Tomislav Marković je novinar i pisac iz Beograda. Jedan od osnivača i urednik Kulturno-propagandnog kompleta Beton i zamjenik glavnog urednika portala... XXZ magazin.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja kao rus­ka rupa na evrop­skom tepi­hu – tako iz­gle­da viz­i­ja naših vr­lih pa­tri­o­ta. Mora se priz­nati da im pret­varan­je Sr­bi­je u rupu odlično ide, a i gazde iz Kreml­ja po­mažu ko­liko mogu.

opinion by Tomislav Marković
Published On 04 Nov 2022

Mno­gi građani se iz­jašn­java­ju kao Evro­pl­jani ili Vo­jvođani, prisut­na je i poz­na­ta na­cional­na man­ji­na džeda­ja, ali na­cional­iste na­jviše nervi­ra­ju oni koji se iz­jašn­java­ju kao Ju­gosloveni.

opinion by Tomislav Marković
Published On 21 Oct 2022