Tomislav Marković

Tomislav Marković

Tomislav Marković je novinar i pisac iz Beograda. Jedan od osnivača i urednik Kulturno-propagandnog kompleta Beton i zamjenik glavnog urednika portala... XXZ magazin.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok pa­tri­jarh Por­fir­i­je neub­jedlji­vo glu­mi neo­pred­jel­jenost i moli se za mir sa figom u džepu man­ti­je, veći­na drugih crkvenih poglavara nije tako pre­fin­je­na, oni jed­nos­tavno po­država­ju Rusi­ju.

opinion by Tomislav Marković
Published On 05 Jun 2022

Na­cional­is­tič­ki pre­gao­ci, uvi­jek na braniku svog vol­jenog nar­o­da, sto­je na mrtvoj straži i ču­va­ju naš način živ­ota, srp­sku poseb­nost i našu os­obe­nu duhovnost, plod do­maće radi­nos­ti, piše au­tor.

opinion by Tomislav Marković
Published On 22 May 2022

Nji­ma je sta­lo samo da Sr­bi­ja nikad ne iza­đe iz za­čara­nog kru­ga za­ostalosti, siro­mašt­va, au­tori­tarnos­ti i nes­lo­bode.

opinion by Tomislav Marković
Published On 01 May 2022

Ako tvo­ja drža­va razara, uniš­ta­va i ubi­ja, ako nanosi neizm­jer­nu pat­nju civil­i­ma, že­na­ma, dje­ci, starci­ma, svi­ma bez ra­z­like, a ti šu­tiš i pret­varaš se da se niš­ta ne do­gađa – odgov­o­ran si.

opinion by Tomislav Marković
Published On 03 Apr 2022