Ljupko Mišeljić

Ljupko Mišeljić

Ljupko Mišeljić slobodni je novinar i radijski reporter iz Banje Luke. Novinarstvom se bavi od 2012. godine, a posebno izvještava o kulturi, politici,... tranzicijskoj pravdi i ljudskim pravima. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok javno mn­jen­je pri­h­va­ta svo­ju funkci­ju potrošača i hran­itel­ja budže­ta to­tal­i­tarnog reži­ma, od javnos­ti se očeku­je kon­tinuira­no, frekvent­no trep­tan­je nad putan­jom na­cional­is­tičkog oglaša­van­ja.

opinion by Ljupko Mišeljić
Published On 21 Jul 2021

Pre­ma planu vlade, Sr­bi­ja će u nared­nom pe­ri­o­du za naoružan­je izd­vo­ji­ti ono­liko nov­ca ko­liko je potreb­no da svakog punol­jetnog građan­i­na sub­ven­cioniše sa cca 120 eura.

opinion by Ljupko Mišeljić
Published On 01 Jul 2021