Idro Seferi

Idro Seferi

Idro Seferi je albanski novinar i pisac sa Kosova. Bavi se civilnim društvom i novinarstvom od 2002. godine. Iz Prištine je došao u Beograd 2007. godi... ne, odakle kao dopisnik za nekoliko kosovskih i albanskih medija prati događaje iz zemalja bivše Jugoslavije. Saradnik je švicarskog javnog servisa SRF i magazina Newsweek Srbija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Žile, čov­jek koji je kao moj star­i­ji brat – a nje­mu su bra­ta ubili Al­ban­ci 1999. go­dine, kad su ga kid­napo­vali is­pred neke pekare – zvao me pri­je neki dan i pitao me da ga vodim do Priš­tine. U Priš­ti­ni nije bio 16 go­d­i­na.

blog by Idro Seferi
Published On 13 Nov 2015

Ima mno­go lju­di sa Koso­va koji zovu Sr­bi­ju i obr­nu­to, ali koš­ta ih kao da zoveš putem satelita iz svemi­ra.

blog by Idro Seferi
Published On 22 Jun 2015

Nakon in­ci­den­ta u Ku­manovu, mnoge naslovnice u Sr­bi­ji pune su ratne re­torike i na­cional­iz­ma.

blog by Idro Seferi
Published On 13 May 2015

Na Kosovu nas lju­di dočeku­ju otvorenih vra­ta, pokazu­ju nam hranu, mjes­ta, muziku. Željni su da zna­ju šta se deša­va u Beogradu. Šta sve njih veže je ri­tam koji se sada nigdje ne čuje.

blog by Idro Seferi
Published On 07 May 2015

Prom­je­na svi­jesti, koju zago­vara Vučić, važ­na je kad se kaže ci­jela isti­na, koja može da boli, ali da prav­da zado­volji porodice svih žr­ta­va, ma koje na­cional­nos­ti one bile.

opinion by Idro Seferi
Published On 09 Jan 2014

Uvek je bol­je imati dva pa­soša – nika­da ne znate ko će koga mrzeti i koji će vladar sa ko­jim pravom bloki­rati ljude i postavi­ti se kao vlas­nik nji­hove sud­bine.

blog by Idro Seferi
Published On 16 Dec 2013

Egzeku­ci­ja tro­jice braće Bitići 1999. je poli­tič­ka stvar, a srpske vlasti ne žele pre­dati ‘ve­like ličnos­ti’, kaže Fatos Bitići, dok SAD apelu­je na Sr­bi­ju da reši slučaj.

Published On 05 Dec 2013