Ibrahim Sofić

Ibrahim Sofić

Ibrahim Sofić je novinar na web portalu Al Jazeere Balkans. Diplomirani je žurnalista. Nekoliko godina radio je u Dnevnom avazu na pozicijama sportsko... g novinara i urednika vanjskopolitičke rubrike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zabrinu­ti smo zbog se­ce­sion­is­tičke poli­tike Re­pub­like Srpske, jer je to ra­zo­ran put; među člani­ca­ma Uni­je nema kon­sen­zusa o sankci­ja­ma za odgov­orne, kaže nje­mač­ka držav­na tajni­ca zaduže­na za Evropu.

Published On 25 Apr 2022

Ko kod ima bilo kakvih su­ludih ide­ja o ras­padu BiH, o nasilju i desta­bi­lizaci­ji zeml­je, gad­no će pro­maši­ti i to će za nje­ga biti pogub­no, ukazu­je za­s­tup­nik Evrop­skog par­la­men­ta iz Sloveni­je.

Published On 28 Mar 2022

Fed­eraci­ja BiH ono što drži u rez­er­va­ma sma­tra ‘državnom tajnom’, Re­pub­li­ka Srp­s­ka nema rez­erve, već in­ter­ventne nabavke, dok regi­ja ima de­seterostruko više.

Published On 12 Mar 2022