Kongo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Os­obe koje su pre­bol­jele COVID-19 u Demokratskoj Re­pub­li­ci Kon­go kažu kako su zbog bolesti izložene stigma­ti­zaci­ji. U toj zemlji je dosad zabil­ježeno više od 5.000 sluča­je­va zaraze, ali pos­to­ji oprav­dana bo­jazan da je, zbog skri­van­ja simp­toma iz stra­ha od šikani­ran­ja, broj zaraženih daleko veći.

Published On 19 Jun 2020

Vla­da Demokratske Re­pub­like Kon­go želi da prekine zabranu in­dus­tri­jske sječe drveća u dru­goj na­jvećoj prašu­mi na svi­je­tu, koja je na njenoj ter­i­tori­ji. Sli­je­di još jed­na iz ser­i­je priča o ugrožen­im šu­ma­ma svi­je­ta. Zabil­ježio naš re­porter Mal­colm Webb.

Published On 02 Sep 2018

Eksper­ti Ujed­in­jenih nar­o­da dostavili su dokaze o zločin­i­ma i na sv­jet­skim lid­er­i­ma je da rea­gi­ra­ju i spri­ječe dalji geno­cid u tom di­jelu Kon­ga.

Published On 06 Jul 2018

Do sada je u ovoj afričkoj državi zabil­ježeno 35 sluča­je­va ebole i de­set sm­r­ti di­rek­t­no uzroko­vanih ovim viru­som; sum­n­ja se da je broj veći.

Published On 28 May 2018