Šah

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok se u New Yorku održa­va Sv­jet­sko ša­hovsko pr­ven­st­vo, Gabriel Eli­zon­do izv­ješ­ta­va o tome kako se kul­tura igran­ja ove drevne igre u tom gradu znača­jno promi­je­ni­la.

Published On 12 Nov 2016

U ned­jelju je Norvežanin Mag­nus Carlsen odbranio naslov sv­jet­skog prva­ka u šahu, po­bi­je­di­vši u Soči­ju bivšeg prva­ka In­di­j­ca Anan­da.Neki­ma je šah sport, neki­ma zaba­va, dok je neki­ma igra na 64 pol­ja stil živ­ota – Dušan Hadži Nikolić donosi priču o tome kakav je trenut­ni sta­tus šaha u Sr­bi­ji.

Published On 24 Nov 2014

U mnogim sport­skim ti­je­li­ma bi­ran­je novog pred­sjed­ni­ka stvar je for­mal­nos­ti. No, to nije slučaj i u svi­je­tu šaha, gdje se već dugo vre­me­na vodi bor­ba za pre­vlast između Rusi­je i Za­pa­da.

Published On 12 Aug 2014

U in­di­jskom gradu Chen­nai­ju u sub­o­tu počin­je meč za ša­hovsku tit­u­lu. Brani je In­di­jac, Vish­vanatan Anand, a nje­gov izazi­vač je mla­di 22-godišn­ji Norvežanin Mag­nus Carlsen, trenut­no na­jbolji na sv­jet­skoj rang listi.  

Published On 08 Nov 2013