Ekonomija SAD-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Fed­er­al­nih rez­ervi Jerome Pow­ell rekao je da će nove tehnologi­je vjerovat­no učini­ti elek­tron­s­ka plaćan­ja jef­tini­jim i bržim, ali one bi mogle da desta­bi­lizira­ju fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je.

Published On 24 Mar 2022

Zbog br­zog širen­ja var­i­jante omikro­na, mnoge su zeml­je pono­vo ograničile kre­tan­je i za­oštren je prob­lem nes­tašice radne snage, a pore­meća­ji u snab­d­je­van­ju potak­li su in­flaciju.

Published On 26 Jan 2022