Ekonomija SAD-a

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD izvlači mnoge ko­risti iz part­ner­st­va sa Saudi­jskom Ara­bi­jom, a Wash­ing­ton radi s Ri­jadom na tome da se os­igu­ra priliv en­er­get­skih resur­sa na glob­al­na tržiš­ta i even­tu­al­no snize nji­hove ci­jene.

opinion by Mohamed Elmenshawy
Published On 04 Jul 2022

Bide­n­ov re­jt­ing od au­gus­ta prošle go­dine nije bio viši od 50 pos­to, što je znak up­o­zoren­ja da bi nje­go­va Demokrats­ka stran­ka mogla da izgu­bi kon­trolu nad na­j­man­je jed­nim do­mom Kon­gre­sa SAD-a.

Published On 23 Jun 2022

Go­to­vo 70 pos­to ispi­tani­ka sma­tra da će se na­jveća sv­jet­s­ka ekonomi­ja suoči­ti s re­ce­si­jom sljedeće go­dine, pokaza­lo je is­traži­van­je ‘Fi­nan­cial Time­sa’ i cen­tra ‘Ini­tia­tive on Glob­al Mar­kets’.

Published On 14 Jun 2022