Brodogradnja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U kraj brodograd­nje u Puli pov­jerovali su mno­gi kad je skupšti­na kred­i­to­ra tokom sed­mice donijela od­luku o likvi­daci­ji krovne kom­pani­je brodogradil­iš­ta Ul­jani­ka d.d.. Ali nade još ima. Poz­nati Ul­janikovi pro­jek­tan­ti os­tali su u Puli i otvo­rili kance­lar­i­ju, a rad­ni­ci iz proizvod­nje na berzi čeka­ju od­luku Vlade da li će im dati još jed­nu pri­liku da […]

Published On 24 Jan 2020