Brodogradnja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U kraj brodograd­nje u Puli pov­jerovali su mno­gi kad je skupšti­na kred­i­to­ra tokom sed­mice donijela od­luku o likvi­daci­ji krovne kom­pani­je brodogradil­iš­ta Ul­jani­ka d.d.. Ali nade još ima. Poz­nati Ul­janikovi pro­jek­tan­ti os­tali su u Puli i otvo­rili kance­lar­i­ju, a rad­ni­ci iz proizvod­nje na berzi čeka­ju od­luku Vlade da li će im dati još jed­nu pri­liku da […]

Published On 24 Jan 2020

Krstaren­je ovim golemim plovil­i­ma nika­da nije bilo pop­u­larni­je među Aus­tral­ci­ma, tržište godišn­je raste 20 pos­to, a 3,6 pos­to cjelokup­ne pop­u­lacije krstari svake go­dine.

Published On 12 Dec 2015