Snježana Mulić-Softić

Snježana Mulić-Softić

Snježana Mulić-Softić je urednica Al Jazeere Balkans. Autorica je nagrađene zbirke priča Sanduk po mjeri i romana Povratak. Bila je urednica magazina ... Dani te saradnica mnogih domaćih i inostranih medija. Nominirana je za Nobelovu nagradu za mir za 2006. u okviru projekta "1000 Peace women". Autorica je dva dokumentarna filma, a njene priče uvrštene su u tri antologije bh. proze. Članica je PEN centra BiH i dobitnica novinarske nagrade "Srđan Aleksić".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Po čehri ili iz­gle­du i izrazu lica smo, bez ikakvih dubljih anal­iza i saz­nan­ja, ljude smi­ješ­tali u samo nama znane okvire. Sada smo, odjed­nom, svi postali isti.

blog by Snježana Mulić-Softić
Published On 21 Apr 2020

Agen­ci­ja za za­šti­tu ličnih doku­me­na­ta BiH je više puta zabrani­la tražen­je CIPS-ovih pri­javni­ca za svaku sit­nicu i građani ap­so­lut­no nisu dužni da je nano­vo i nano­vo vade.

blog by Snježana Mulić-Softić
Published On 02 Sep 2017

Iso Bešić se krio stot­inu dana na ta­vanu u sara­jevskom naselju Do­brin­ja. Hranio se trava­ma i pio vodu koja je sm­rdi­la na mrt­vace. A onda su došli po nje­ga.

blog by Snježana Mulić-Softić
Published On 02 May 2017

Dok leže u bol­ničkoj sobi, moj brat i Dok­tor Bal­tazar, dva bi­jela duha, rukom cr­ta­ju po zraku; prave skicu za oruž­je ko­jim će odbran­i­ti grad, u ko­jem te više neće biti strah kad ti neko iz­ne­na­da poku­ca na vra­ta.

blog by Snježana Mulić-Softić
Published On 05 Apr 2017

Jan Doršn­er u ski­jan­ju je bio vun­derkind – u Bosni i Herce­govi­ni prvi, u Ju­goslav­i­ji uvi­jek među prvih pet, a onda je počeo rat…

Published On 01 Dec 2016

O ref­er­en­du­mi­ma, bh. poli­tičkim eli­ta­ma, proruskim or­ga­ni­zaci­ja­ma i naoruža­van­ju bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka za Al Jazeeru Balka­ns gov­ori pravnik i kul­tur­olog iz Ban­je Luke Srđan Šušni­ca.

Published On 17 Aug 2016