Sanadin Voloder

Sanadin Voloder

Aktivista nekoliko nevladinih organizacija. Urednik je portala Akos.ba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ko­liko god često spom­in­jali Od­luke Pr­vog za­s­jedan­ja ZA­VNO­BiH-a, uvi­jek se izno­va moramo pris­jećati nji­hovih civ­i­lizaci­jskih vri­jed­nos­ti i kru­ci­jalnog znača­ja za ob­novu bosan­sko­herce­go­v­ačke državnos­ti.

Published On 26 Nov 2021